5SYNDESMOS

 

 

O Όμιλος VINCI (ο οποίος κατασκευάζει και διαχειρίζεται υποδομές) έχει ιδρύσει την FONDATION D’ENTERPRISE VINCI POUR LA CITÉ που εδρεύει στη Γαλλία, προκειμένου να αποτελεί έναν φορέα για την κοινωνική δέσμευση των εργαζομένων του. Αντικείμενό της είναι η προσφορά προσωπικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Κύριος στόχος είναι η καταπολέμηση κάθε μορφής οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από τη διαμόρφωση δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία όσων υφίστανται τον αποκλεισμό και ανάπτυξης συνθηκών κοινωνικής αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει τις εταιρίες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες (εκτός Γαλλίας) να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό με τη σύσταση αντίστοιχων οργανισμών κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VINCI είναι ελληνική αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε με στόχο τη μεταφορά της εμπειρίας της FONDATION VINCI, στο κοινωνικό γίγνεσθαι περιοχών της Ελλάδας όπου δραστηριοποιούνται εταιρείες του Ομίλου VINCI.

 

 

 

 

Ο σκοπός του Συνδέσμου είναι μη-κερδοσκοπικός και συνίσταται κυρίως στην υλοποίηση της επιθυμίας του Ομίλου VINCI να αποτελεί διαρκή εταίρο των κοινοτήτων εντός του χωρικού πλαισίου των οποίων κατασκευάζει ή διαχειρίζεται υποδομές.

Κύριο μέλημά της είναι η καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της διαμόρφωσης δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία όσων υφίστανται τον αποκλεισμό και της ανάπτυξης συνθηκών κοινωνικής αλληλεγγύης.

 

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Σύνδεσμος αναπτύσσει κυρίως τις πιο κάτω δραστηριότητες:

 

 • Υποστηρίζει, ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί δραστηριότητες, έργα και προσπάθειες για την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των ανθρώπων εκείνων που στερούνται των απαραίτητων εφοδίων, εργασίας, χρήζοντας κατάλληλης κατάρτισης και συνοδευτικές δράσεις κοινωνικής και επαγγελματικής υφής.
 • Υποστηρίζει, ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί τα σωματεία ή τις κινήσεις πολιτών που παρέχουν επαγγελματικό προσανατολισμό σε πρόσωπα που στερούνται ειδίκευσης, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην εργασία, παρέχοντας διευκολύνσεις ενίοτε και ως προς τη μεταφορά τους στον τόπο εργασίας.
 • Ενθαρρύνει και προάγει έναντι των νέων την πολιτοσύνη, τη συλλογική ευθύνη και τους κανόνες της κοινοτικής ζωής.
 • Υποστηρίζει, ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί κινήσεις και σωματεία που διευκολύνουν την πρόσβαση σε στέγη.

 

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, ο Σύνδεσμος στοχεύει στη διάθεση κεφαλαίων αλλά και εμπειρογνωμοσύνης από τις εταιρείες-μέλη του ή και γενικότερα εταιρείες του Ομίλου VINCI, έχοντας θέληση και δεξιότητες χρήσιμες για το σκοπό αυτό, μέσω της αναδοχής ανάλογων πρωτοβουλιών. Τέτοιες δεξιότητες είναι αυτές που αναφέρονται στη στήριξη της απασχόλησης, τη λογιστική, το εμπόριο, την επικοινωνία, τις τεχνικές εργασίες, τη νομοθεσία, την ασφάλεια κλπ.

 

Ειδικότερα στο σκοπό του Συνδέσμου εμπίπτει η ανάληψη ενεργειών και δράσεων (ενδεικτικά) για:

 

 • Tη χρηματοδότηση, συμμετοχή και στήριξη πάσης φύσεως έργων, πρωτοβουλιών και προσπαθειών που δεν έχουν μακροπρόθεσμα πολιτικό προσανατολισμό και αναφέρονται στη συμπαράσταση και ενίσχυση, οικονομική και μη, ατόμων με περιορισμένους πόρους, με στόχο την προσωπική, επαγγελματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξή τους.
 • Tην υποστήριξη δραστηριοτήτων σχετικά με την κοινωνική ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την εκπαίδευση
 • Tην υποστήριξη της κοινωνικής και νομικής προστασίας των ανηλίκων και των νέων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων σχετικών με την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων και των νέων ανθρώπων
 • Tην κοινωνική ένταξη, ενσωμάτωση και προσαρμογή των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συνδρομής για την πρόσβαση στη στέγη, την εργασία, την εκπαίδευση και την αξιολόγηση
 • Tη συνεργασία και την ανάπτυξη κοινών δράσεων σε διεθνές επίπεδο με τη FONDATION VINCI ή και με άλλα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα του Ομίλου VINCI που έχουν συσταθεί με όμοιο σκοπό σε άλλες χώρες.
 • Tην προβολή των ανωτέρω θεμάτων συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και δημοσίευσης σχετικών άρθρων, φυλλαδίων, βιβλίων κλπ. και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων κλπ. που σκοπεύουν στην προώθηση της δραστηριότητας της Εταιρείας
 • Tην εφαρμογή και διαχείριση δράσεων, προγραμμάτων ή μέτρων που χρηματοδοτούνται εν μέρει ή συνολικά από το Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορούν σκοπούς ίδιους ή όμοιους με σκοπούς της Εταιρείας ή και τη συμμετοχή της Εταιρείας σε αυτά, καθώς και την υποστήριξη άλλων οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Γενικά κάθε νόμιμη ενέργεια ή δραστηριότητα η οποία προωθεί θέματα τα οποία αφορούν το πεδίο δράσης της Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών ο Σύνδεσμος θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις και θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις που ενυπάρχουν στις εταιρείες του Ομίλου VINCI στην Ελλάδα.

 

 

 

Όργανα της Εταιρείας

 

     Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας καθώς και η Εισηγητική Επιτροπή.

Η Εισηγητική Επιτροπή

 

 • Η Εισηγητική Επιτροπή εκλέγεται και ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, με σκοπό να υποστηρίζει και υποβοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του. Η Εισηγητική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, η δε θητεία αυτών είναι τριετής (3ετής). Από τα μέλη της επιτροπής, ένα (1) ή και περισσότερα μπορούν να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η Εισηγητική Επιτροπή (η οποία είναι αρμόδια για την υποδοχή προτάσεων προγραμμάτων προς υλοποίηση) προτείνει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την υιοθέτηση και υποστήριξη των δράσεων εντός του πλαισίου του σκοπού του Συνδέσμου. Δύναται επίσης να αναλαμβάνει την εποπτεία, εφαρμογή και διαχείριση της εκάστοτε επιλεγείσης δράσεως ή δράσεων και να ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία τους. Οι εισηγήσεις και εκθέσεις της Εισηγητικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 Ειδικότερα στο σκοπό του Συνδέσμου εμπίπτει η ανάληψη ενεργειών και δράσεων (ενδεικτικά) για:

 

 • Tη χρηματοδότηση, συμμετοχή και στήριξη πάσης φύσεως έργων, πρωτοβουλιών και προσπαθειών που δεν έχουν μακροπρόθεσμα πολιτικό προσανατολισμό και αναφέρονται στη συμπαράσταση και ενίσχυση, οικονομική και μη, ατόμων με περιορισμένους πόρους, με στόχο την προσωπική, επαγγελματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξή τους.

 • Tην υποστήριξη δραστηριοτήτων σχετικά με την κοινωνική ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την εκπαίδευση.

 • Tην υποστήριξη της κοινωνικής και νομικής προστασίας των ανηλίκων και των νέων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων σχετικών με την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων και των νέων ανθρώπων.

 • Tην κοινωνική ένταξη, ενσωμάτωση και προσαρμογή των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συνδρομής για την πρόσβαση στη στέγη, την εργασία, την εκπαίδευση και την αξιολόγηση.

 • Tη συνεργασία και την ανάπτυξη κοινών δράσεων σε διεθνές επίπεδο με τη FONDATION VINCI ή και με άλλα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα του Ομίλου VINCI που έχουν συσταθεί με όμοιο σκοπό σε άλλες χώρες.

 • Tην προβολή των ανωτέρω θεμάτων συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και δημοσίευσης σχετικών άρθρων, φυλλαδίων, βιβλίων κλπ. και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων κλπ. που σκοπεύουν στην προώθηση της δραστηριότητας της Εταιρείας.

 • Tην εφαρμογή και διαχείριση δράσεων, προγραμμάτων ή μέτρων που χρηματοδοτούνται εν μέρει ή συνολικά από το Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορούν σκοπούς ίδιους ή όμοιους με σκοπούς της Εταιρείας ή και τη συμμετοχή της Εταιρείας σε αυτά, καθώς και την υποστήριξη άλλων οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

 • Γενικά κάθε νόμιμη ενέργεια ή δραστηριότητα η οποία προωθεί θέματα τα οποία αφορούν το πεδίο δράσης της Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών ο Σύνδεσμος θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις και θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις που ενυπάρχουν στις εταιρείες του Ομίλου VINCI στην Ελλάδα.